Following the initiative of Albert Lázaro-Tinaut, the poem „Armastus“ ("Love"; Juhan Liiv Poetry Prize 1997) has been translated into more than eighty languages of the world  


Luuletuse “Armastus” uusimad tõlked tähestikulises järjekorras/

The most recent translations of the poem “Armastus” in alphabetic order:


Assamese

Mari

Mixtec  (tu’un savi)

Vietnamese

 


Assami keeles / in Assamese  [look at the end of the alphabetic list of the languages, then click on "Assamese" and on the picture with the poem]


[Mari keeles /In Mari language: (1) kirillitsas / in Cyrillic, (2) vanas soomeugri kirjas /in old Finno-ugrian]

 

 Йöратымаш

 "Йöратымаш – сугынь",  

- Кьеркегор шонен.

 А сайрак огыл йöраташ мо?  

- мый шонем.

 Да сугыньым шотеш налде

Кузе чон чоным эркынак шижеш,

Кузе вÿр вес вÿр модмылан вашешталеш

Чоҥештымыж дене палыдыме лийын

Куш  - ÿлык але кÿш -

тый шке миен шуат вара.

 

 Jöratə̂maš

Jöratə̂maš - sugə̂n'", -

K'erkegor šonen,

A sajrak ogə̂l jörataš mo? - 

mə̂j šonem.

Da  sugə̂n'ə̂m šoteš nalde

Kuze čon čonə̂m erkə̂nak šižeš.

Kuze vür ves vürə̂n modmə̂lan vašeštaleš

Čoŋeštə̂mə̂ž dene palə̂də̂me lijə̂n

Kuš - ülə̂k ale küš -

tə̂j ške mijen šuat vara!

 

Mari keelde tõlkinud /Translation in Mari:  Elena Vedernikova[Misteegi (tu’un savi) keeles /In Mixtec (tu’un savi) language]

 

TA’AN INI-NI

kuvi tu’un tatuni, sukuan ñanini

Kierkegaard. Va’a ka kuvi

—jianini-ni—  katyi-dayo ta’an ini-ni nuun ta’an-dayo, 

ntee so’o-dayo tu’un tatuni.

Nakuni-dayo

ntutya ne ini-dayo jin ta’an-dayo,

natyiso-dayo

niñ+ nuun niñ+,

suni ka ntu jini-dayo, sa man

nava —ityi sik+

axin ityi tyiji—,

ne ityi kaka-dayo

ityi nuun.

 Traslation in tu’un savi language by Kalu Tatyisavi

 

Vietnami keeles  / In Vietnamese


TÌNH YÊU 

là điều răn, là mối bận tâm

Kierkegaard. Dẫu sao, tôi nghĩ 

hãy yêu, tốt hơn

hãy bỏ qua những lời răn dạy

hoàn toàn cảm thấy

tâm hồn hoà nhịp

máu thịt đáp lời máu thịt

bên nhau cùng trời

cuối đất

bay đến nơi nào

chẳng biết. 


Vietnami keelde tõlkinud / Translation in Vietnamese: Nguyen Bao Chan