عشق

 

 

 

 

فریضه است، چنین می‌اندیشید،

گیرکگارد. به گمان من اما،

نیکوتر

عشق ورزیدن است

بی هر فریضه‌ای.

تفاهم

روح با روح

و پاسخ

خون به خون

-خواه در فراز

یا در نشیب-

بی‌اطمینان

از مقصد

پرواز.


Pärsia keelde tõlkinud  Mohsen Emadi